Szykują się zmiany w ustawach! W rozwinięciu tej Aktualności są opisy 4 projektów zmian, które oddziaływują na spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jak również inne instytucje finansowe.

By K. Trojan

 

1. Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Projekt zgłoszony przez posłów PO.

Częściowo opiera się na „Zasadach dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe”, które były kierowane przez KNF do konsultacji, ale wprowadza dalej idące obostrzenia dla instytucji kredytowych.

Projekt zakłada konieczność informowania przez instytucję finansową klientów przy zawieraniu umowy o zasadach składania i trybie rozpatrywania reklamacji, w tym o terminie rozpatrywania reklamacji.

Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w ciągu 30 dni, a w szczególnych przypadkach może być udzielona do 60 dni. Jeśli odpowiedź nie zostanie udzielona w terminie 60 dni, to reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem/wolą klienta.

Ustawa będzie także regulować obowiązkowe elementy odpowiedzi na reklamację, w tym informację dla klienta o możliwych do podjęcia przez niego dalszych krokach, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona (tryb odwoławczy, mediacja, sąd polubowny, wniosek do Rzecznika Finansowego, wystąpienie z powództwem do sądu poszechnego).

Ustawa przewiduje powołanie instytucji Rzecznika Finansowego (na wzór Rzecznika Ubezpieczonych, którego kompetencje Rzecznik Finansowy ma przejąć).

Rzecznik i Biuro Rzecznika mają być finansowane ze składek wnoszonych przez instytucje finansowe (dla banków składka ma wynosić 0,0006% sumy aktywów banku, a dla skok-ów już 0,06% sumy aktywów kasy!!).

Do kompetencji Rzecznika będzie należeć m.in. rozpatrywanie skarg i wniosków klientów w trybie odwoławczym od decyzji instytucji finansowej czy przeprowadzenie postępowania mediacyjnego pomiędzy klientem i instytucją finansową. Rzecznik będzie miał uprawnienie do występowania do instytucji finansowej o udostępnienie dokumentów, udzielanie wyjaśnień

Jeśli zostanie wszczęte postępowanie mediacyjne, prowadzone przez Rzecznika Finansowego, udział instytucji finansowej w takim postępowaniu mediacyjnym będzie obligatoryjny.

2. Projekt ustawy zmieniającej Prawo bankowe (oraz ustawę o SKOK) uchylającej przepisy dot. BTE (i tytułów egzekucyjnych kas)

Projekt także zgłoszony przez posłów PO.

Zgodnie z nim przepisy dotyczące BTE i tytułów egzekucyjnych kas miałyby być uchylone z dniem 1 sierpnia 2016 r. – czyli zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (inaczej niż we wcześniejszym projekcie zgłoszonym przez posłów SLD, który dotyczył tylko przepisów Prawa bankowego i nie zakładał zmian w ustawie o skok, a zmiana miała obowiązywać w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy, żeby uniemożliwić bankom wzmożone wystawianie BTE przed wygaśnięciem przepisów umożliwiających takie działanie).

W uzasadnieniu do projektu pojawia się informacja o możliwości wystawiania tytułów egzekucyjnych przez kasy w takim kontekście, jakby kasy korzystały z tego rozwiązania na taką skalę jak banki – mówi się o konieczności dostosowania procedur banków i skok-ów do wydłużonego procesu odzyskiwania należności oraz weryfikacji przez te instytucje zasad zarządzania ryzykiem kredytowym. W uzasadnieniu zwraca się także uwagę na możliwość stosowania notarialnego poddania się egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., jednak wskazuje się także na koszty tego rozwiązania ponoszone przez kredytobiorców.

3. Projekt ustawy wdrażającej ustawodawstwo FATCA

Nowy projekt z 13 maja 2015 przewiduje wdrożenie ustawodawstwa FATCA w drodze odrębnej ustawy, a nie jak poprzednia wersja projektu – poprzez zmianę w ustawie Ordynacja podatkowa. Niestety w nowym projekcie nie została uwzględniona większość uwag rynku finansowego i instytucji państwowych, i zawiera on niezmiennie odwołania do umowy FATCA pomiędzy Rządem RP i Rządem USA, a także odwołania do amerykańskiego prawa podatkowego, co może utrudnić stosowanie ustawy przez instytucje finansowe. Nie jest też jasne, czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą objęte zakresem tej ustawy, ponieważ ani w uzasadnieniu, ani w dokumencie OSR nie wskazano kas jako podmiotów, na które ustawa oddziałuje.

4. Zmiany w ustawie PIT i CIT

Ustawa dokonuje wdrożenia do krajowego porządku prawnego trzech dyrektyw Rady Unii Europejskiej:

  1. dyrektywy Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. U. UE L 111 z 15.04.2014 str. 50),
  2. dyrektywy Rady 2014/86/UE z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. U. UE L 219 z 25.07.2014 str. 40),
  3. dyrektywy Rady (UE) 2015/121 z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. U. UE L 21 z 28.01.2015 str. 1).

Zmiany dotyczą m.in. dokumentacji wymaganej przy transakcjach z podmiotami powiązanymi (ceny transferowe).

Autor: Katarzyna Trojan, Grupa Ekspertów SKOK

Ps. A tu ciekawostka... http://barometrprawa.pl/