Link do najnowszego projektu, wypracowanego podczas prac podkomisji nadzwyczajnej w Sejmie: http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/spr_3430/$file/spr_3430.pdf

Najważniejsze zmiany w stosunku do pierwotnej wersji projektu:

Szanowni Panstwo, 

II czesc szkolenia Ryzyko Kredytowe w ramach Akademii Ryzyka w SKOK odbędzie się w terminie 2-3 lipca 2015  w Warszawie. 

Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej przygotowuje również ofertę szkolenia z Rekomendacji A i Rekomendacji B - możlwe terminy jeszcze w lecie!

Zachecam do zgłaszania uczestników na szkolenie Compliance w ramach Akademii Ryzyka w SKOK na którym omówiona zostanie dokumentacja wymagana przy zapewnieniu zgodności Compliance. Szkolenie planowane jest na 17 lipca 2015!

Pozdrawiam 

Monika Tarnowska 

Komunikat z 263. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 czerwca 2015 r.

1.    W dwieście sześćdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


2.    KNF jednogłośnie przyjęła skierowane do spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK):

•    Rekomendację A-SKOK dotyczącą dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w SKOK,
•    Rekomendację B-SKOK dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego SKOK.


     Ze względu na kluczowe znaczenie tych obszarów w funkcjonowaniu sektora SKOK oraz istotne nieprawidłowości zidentyfikowane w tym zakresie, są to pierwsze rekomendacje KNF dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania kasami, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy o skok.

     Projekty rekomendacji były przedmiotem konsultacji publicznych, w szczególności ze wszystkimi spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi, Kasą Krajową (w trybie art. 62 ust. 2 ustawy o skok), Narodowym Bankiem Polskim, firmami audytorskimi oraz Światową Radą Unii Kredytowych (WOCCU). KNF oczekuje, że rekomendacje zostaną wprowadzone przez spółdzielcze kasy do dnia 31 marca 2016 r., przy czym Rekomendacja A-SKOK przewiduje dodatkowe okresy przejściowe w zakresie wyznaczania przez kasy maksymalnych wartości parametru DtI, wymogów stawianych systemom wewnętrznym oraz ustalania maksymalnych wartości parametru LtV.

a)    Rekomendacja A-SKOK dotycząca dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

     Celem rekomendacji jest poprawa jakości portfela kredytowego spółdzielczych kas. Z uwagi na pokrywanie się prowadzonej działalności i oferowanych produktów oraz pozytywne doświadczenia nadzoru nad sektorem bankowym rekomendacja opiera się co do zasady na rozwiązaniach obowiązujących dla banków, jednak poszczególne postanowienia zostały zweryfikowane pod kątem ich adekwatności do specyfiki sektora SKOK. KNF wzięła pod uwagę zarówno sytuację w sektorze SKOK, zidentyfikowane czynniki ryzyka i stwierdzone nieprawidłowości, jak i zasadność nieosłabiania konkurencyjności kas wobec banków, w szczególności w zakresie kredytów konsumpcyjnych. Skutkiem dotychczasowego podejścia kas do ryzyka kredytowego były upadłości SKOK i konieczność angażowania środków publicznych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Zła sytuacja finansowa większości kas oraz skala zidentyfikowanych nieprawidłowości wymaga wskazania odpowiednich standardów ukierunkowanych na poprawę kondycji finansowej i bezpieczeństwa sektora, co jest podstawą stabilnego i zrównoważonego rozwoju SKOK. Jednocześnie KNF wskazuje, że jeśli trwale poprawi się sytuacja finansowa SKOK i jakość portfeli kredytowych, a wskaźniki wypłacalności wzrosną do poziomu zapewniającego stabilne funkcjonowanie kas, dokonany zostanie przegląd postanowień rekomendacji w celu ich aktualizacji.

Tekst Rekomendacji A-SKOK.b)    Rekomendacja B-SKOK dotyczącą dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego SKOK

Celem rekomendacji jest wprowadzenie i ujednolicenie minimalnych standardów ostrożnego i stabilnego zarządzania kasami w zakresie ładu korporacyjnego, a przez to ograniczenie występującego w działalności kas ryzyka operacyjnego związanego z niedoskonałością lub brakiem zasad działania, praktyk, systemów i regulacji wewnętrznych. Rekomendacja obejmuje następujące obszary: organizacja i struktura organizacyjna kasy, organy kasy, członkostwo w kasie i więź, outsourcing działalności oraz kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne.

Tekst Rekomendacji B-SKOK.

 

Akademia Fundacji Edukacji Spółdzielczej przygotuje oferty na szkolenia w tym zakresie. 

 

Szanowni Państwo!

Zachęcam do zapoznania sie z ofertami na najblizsze szkolenia organizowane przez Akademię Fundacji Edukacji Spółdzielczej 

24-25 VI     Akademia Ryzyka - Ryzyko Kredytowe  I czesc ( L. Soltysik)

25 VI           Przegląd prawa konsumenckiego w SKOK – najnowsze zmiany (P. Pałka)

30 VI-1VII   Akademia Ryzyka – Ryzyko Kredytowe II czesc (I. Rutkowka, L. Soltysik)

2-3 VII        Akademia Ryzyka – Ryzyko operacyjne (M.Wilkus, P. Nycz)

8-9 VII        Akademia Ryzyka – Ryzyko płynności (D. Gajda)

15-16 VII    Akademia Ryzyka – Ryzyko stopy procentowej (D. Gajda)

17 VII         Akademia Ryzyka – Compliance (P. Palka)

 

Proszę zgłaszać uzestników!

Monika Tarnowska