Ocena ryzyka operacyjnego stanowi ważny element w zarządzaniu instytucją finansową.
Warsztaty szkoleniowe są poświęcone praktycznym aspektom związanym z podejściem do estymacji i zarządzania ryzykiem operacyjnym z jakimi na co dzień stykają się instytucje finansowe.
Szkolenie kładzie nacisk na przedstawienie metod teoretycznych i pokazanie jak te metody można zastosować w praktyce w celu budowy efektywnego systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym spełniającym zarówno wymogi nadzorcze (Basel2/3, wymagania KNF) i biznesowe.
Kurs dostarcza wiedzy nt. organizacji procesu rejestracji ryzyka operacyjnego, metodyki zbierania danych, budowy procesów estymacji jakościowych i ilościowych, tego czy i jak skalować dane, jakie rozkłady rozważać w procesie estymacji ryzyka, jak wyznaczać kapitał regulacyjny i ekonomiczny związany z ryzykiem operacyjnym.

Cykl spotkań poświęconych analizie stabilności polskiego sektora bankowego

PRMIA Polska zaprasza na cykl spotkań poświęconych analizie wyników badań nad stabilnością polskiego sektora bankowego przeprowadzonych przez dr Marcina Łupińskiego, PRM. Przedmiotowe badania zostały opublikowane przez autora w książce „Instrumenty analizy w zarządzaniu makrostabilnością polskiego sektora bankowego” wydanej nakładem Wydawnictwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

SZKOLENIE  SIĘ  ODBĘDZIE !

Czy windykacja może pomóc w płynności? Czy w raporcie z płynności można dostrzeć wzrost ryzyka kredytowego czy raczej w ryzyku kredytowym upatrywać ryzyka płynności? Czy ryzyko stopy procentowej może być groźniejsze dla wyniku finansowego niż odpisy? Czy ryzyko finansowe ma zawsze źródło w ryzyku operacyjnym? Czy każdym ryzykiem da się zarządzać? Co to jest "apetyt na ryzyko"? Na te pytania są gotowi odpowiedzieć trenerzy AFES podczas 5-dniowego szkolenia. Każdy z trenerów ma wieloletnie doświadczenie praktyczne, w tym w pracy w i na rzecz SKOK. Każdy z trenerów ma też swój punkt widzenia na zarządzanie ryzykiem, warto go poznać i wyrobić swój własny pogląd. 

Zapraszamy nad Morze! Po przypływ wiedzy i zrozumienia ;)

http://www.afes.edu.pl/kalendarz-szkolen/38-1-8-14-lato-z-ryzykiem-przeglad-kluczowych-ryzyk